Kameňolom Sokolec

prírodné drvené kamenivo

 

Recyklácia stavebného odpadu

vytlačiť
Recyklácia a uskladnenie stavebného odpadu

Naša spoločnosť ponúka od 7.12.2022 služby v oblasti recyklácie stavebného odpadu. Drvením stavebných odpadov vzniká recyklovaný materiál vhodný pri výstavbe spevnených plôch, ciest, chodníkov, parkovísk, podkladov a zásypov. Drvenie stavebných odpadov realizujeme pomocou drviča Lokotrack LT106 a našej ostatnej techniky v priestoroch areálu lomu.

Druhy spracovávaných odpadov:

  • 17 01 01 – Betón
  • 17 01 02 – Tehly
  • 17 01 03 – Škridly a obkladový materiál a keramika
  • 17 01 07 – Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
  • 17 03 02 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
  • 17 05 04 – Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
  • 17 05 08 - Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
  • 17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Služby spojené s recykláciou odpadov:

  • drvenie a uskladnenie stavebného odpadu
  • predaj recyklovaného materiálu vhodného na opätovné použitie

Na uvedené činnosti nám vydal Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2022/013163-010.

Rozhodnutie o udelení zmeny: Rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2023/012731-005, Rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2023/007147-005

Snažíme sa poskytnúť Vám pružné riešenie, preto sú naše ceny stanovené individuálne, aby sme sa dokázali prispôsobiť vašim potrebám.